top of page

Anons Pou Piblik La:

Broward Children’s Center opere pwogram transpotasyon ak sevis li yo san gade sou ras, koule, ak peyi orijin moun konfomeman ak Tit VI nan Lwa Dwa Sil la. Nenpot moun ki kwe yo te fe yon pratik diskriminasyon ilegal kont li sou Tiv VI kapab depoze yon plent ak Broward Children’s Center .


Pou plis enfomasyon sou pwogram dwa sivil Broward Children’s Center la, ak pwosedi pou depoze yon plent, kontakte David Williams nan (954) 789-2601 imel davidw@bcckids.org oswa vizite biwo administratif nou nan 1801 E Atlantic Blvd., Pompano Beach, FL 33060.

 

Yon moun k ap depoze yon plent kapab voye li direkteman bay Depatman Edikasyon Florida. Pou fe sa depoze plent la ak Kodonatris Distri 4 Tit VI Adrienne Brown nan adrienne.brown@dot.state.fl.us

bottom of page